Porady

Wylewka w domu i mieszkaniu

W budownictwie mieszkaniowym podłoga jest jednym z ważniejszych elementów konstrukcyjnych. Składa się z kilku warstw, ale o jej jakości decyduje wylewka. Prawidłowo wykonana wylewka jest pozbawiona spękań, równa, wytrzymała na obciążenia i stosunkowo szybko wysycha. W przypadku ogrzewania podłogowego, musi także przewodzić ciepło z instalacji grzewczej.

kanuf_wylewki.jpg

Cechy wylewek anhydrytowych
W budownictwie stosuje się tradycyjne wylewki cementowe oraznowoczesne - anhydrytowe, które opisujemy w niniejszejpublikacji.
Spoiwem jest w nich odwodniony siarczan wapnia (anhydryt). Podkładzwiązany z podłożem ma 1-2,5 cm grubości, niezwiązany - 2,5-3 cm,pływający (oddzielony od elementów konstrukcyjnych budynku taśmamilub przekładkami dylatacyjnymi) - 3,5-5 cm.


Cienkie i szybko schnące

Istotną zaletą wylewek anhydrytowych jest możliwość uzyskanianiemal idealnie równej i gładkiej powierzchni, bowiem dziękipłynnej konsystencji mają one właściwości samopoziomujące; niewymagają też szlifowania. Dzięki temu można obniżyć koszty związanez pracami wykończeniowymi, w tym zmniejszyć zużycie kleju wprzypadku układania okładzin ceramicznych oraz skrócić czaswykonania posadzki (czyli wierzchniej warstwy podłogi).

Wylewki anhydrytowe wykonuje się bardzo łatwo, możliwe jest teżwykonywanie dużych powierzchni w krótkim czasie i przy stosunkowoniewielkich nakładach robocizny.

Bardzo ważną cechą jest krótki czas wysychania. Uzależniony onjest od trzech podstawowych czynników: grubości wylewki,temperatury otoczenia oraz cyrkulacji powietrza. Duża wytrzymałośćtych wylewek sprawia, że ich grubość nie jest duża - np. wprzypadku podłogi ocieplanej styropianem może to być tylko 35mm.

Już po dwóch dniach od wylania można pomieszczenia wietrzyć,tworząc przeciągi. Przyspiesza to schnięcie wylewki, ale niepowoduje jej pękania. W przypadku wylewek anhydrytowych wykonanychna ogrzewaniu podłogowym czas wysychania jest jeszcze krótszy,bowiem już w 7 dni po wylaniu można uruchomić ogrzewanie.


Bez dylatacji i efektu "miski"

W wylewkach anhydrytowych podczas wiązania nie występuje skurczznany z wylewek cementowych. Nie wymagają one zatem dylatowania,nawet jeśli wykonywana powierzchnia ma więcej niż 25 m2. Daje towiększą swobodę wykańczania podłogi i nie psuje jej wygląduwidokiem profili dylatacyjnych. W omawianych wylewkach nie powstająrównież odkształcenia, zwane potocznie "efektem miski".

Ogrzewanie podłogowe

Wylewki anhydrytowe bardzo dobrze spełniają swoje zadanie jakoelement systemu ogrzewania podłogowego. Charakteryzują się wysokimwspółczynnikiem przenikania ciepła (λz=1,66-1,87 W/mK), są takżepozbawione pęcherzy powietrza.

Dzięki temu ciepło wytwarzane przez instalację grzewczą szybko iłatwo przepływa do pomieszczenia. Płynna konsystencja wylewkiułatwia wykonanie ogrzewanej podłogi, gdyż materiał szczelnie otulaprzewody grzewcze. Grubość warstwy wylewki ponad instalacją możewynosić zaledwie 35 mm, co daje niewielki współczynnik oporuprzewodzenia ciepła, a także mniejszy ciężar wylewki. To z koleisprawia, że wylewki te można stosować także na stropachdrewnianych.

Wykonanie wylewki

Chociaż wykonanie wylewki anhydrytowej jest łatwe inieskomplikowane, trzeba jednak stosować się do zaleceń związanychz technologią wykonania.

Przygotowanie podłoża

Sposób przygotowania podłoża uzależniony jest od systemu, wjakim wykonana zostanie wylewka (inaczej: jastrych). Zawsze jednakpodłoże musi być stabilne i nośne.

Jastrych zespolony - czyli trwale związany z podłożem,jest stosowany jako warstwa dociążająca stropów ciężkich o masieprzekraczającej 300 kg/m2. Lepsza jest wówczas izolacyjnośćakustyczna stropu. Inne zastosowanie to warstwa wyrównująca, np.podczas remontu, układana na starym podkładzie. Podłoże należystaranie oczyścić, odkurzyć i zagruntować, najlepiej środkiemgruntującym pochodzącym od tego samego producenta co wylewka.Podłoża chłonne należy gruntować dwukrotnie, mieszając preparat zwodą w proporcjach 1:2 przy pierwszym nakładaniu oraz 1:1 przydrugim.

Jastrych pływający - czyli oddzielony od elementówkonstrukcji budynku. Wykonuje się go na warstwie izolacjitermicznej lub przeciwdźwiękowej. Materiałem izolacyjnym zazwyczajsą płyty styropianowe lub z wełny mineralnej. Należy zwrócić uwagę,by taśmy dylatacyjne oraz papier parafinowy, które oddzielająwylewkę od konstrukcji budynku, tworzyły szczelną wannę. Chodzi oto, aby płynny jastrych nie przedostał sie pod styropian i niewypchnął go do góry.

Przed wylaniem podkładu należy, zgodnie z projektem, wyznaczyćgrubość warstwy. Stosuje się w tym celu tzw. repery wysokościowe,na których za pomocą poziomnicy zaznacza się planowaną wysokośćwylewki.


Wykonanie wylewki

Wysokość wylewki ustala sie przy pomocy poziomnicy wodnej lublaserowej oraz reperów wysokościowych, nazywanych też stojakaminiwelacyjnymi.

Przygotowanie zaprawy. Wylewka anhydrytowa jestfabrycznie przygotowaną suchą mieszanką, która należy rozrobić zwodą w proporcjach podanych przez producenta. Jastrych możnaprzygotować maszynowo, wówczas wsypuje się zawartość worków dokosza zasypowego agregatu. Przy wykonywaniu mniejszych powierzchniskładniki można przygotować ręcznie. Zawartość worka wsypuje się dopojemnika z wodą (zazwyczaj ok. 6,5-7 l wody na 40 kg zaprawy) idokładnie miesza mieszadłem wolnoobrotowym lub ręcznie, aż douzyskania jednolitej masy.

Po wymieszaniu zaprawy z wodą trzeba sprawdzić jej konsystencję.W tym celu napełnia się masą puszkę o pojemności 1,3 l, a następniewylewa zaprawę na podłoże. Średnica rozlanej masy powinna wynosić38-43 cm.

W przypadku większych powierzchni najkorzystniejsze jestzamówienie jastrychu gotowego do użycia. Jest on dostarczany dosilosów i z nich wylewany bezpośrednio w docelowe miejsce.

Wylewaniepłynnego jastrychu. Jastrych wylewa siędo wysokości ustalonej na reperach. W trakcie pracy należysystematycznie sprawdzać jego konsystencję i pilnować, by woda nieoddzieliła się od materiału. Na ogrzewaniu podłogowym jastrychwylewa się w dwóch warstwach. Pierwszą zalewa się rury grzewcze do2/3 wysokości, zaś po związaniu wylewki układa się drugą warstwę ogrubości min. 35 mm.

Bezpośrednio po wylaniu, jastrych należy odpowietrzyć przyużyciu specjalnej rurki lub szczotki. Po wykonaniu tej czynnościmasa samoczynnie się poziomuje.

Czas wysychania jastrychu uzależniony jest od jego grubości orazwarunków panujących na budowie; wynosi ok. 3-4 tygodnie. Proceswysychania posadzki można przyspieszyć, wietrząc dokładniepomieszczenia już po dwóch dniach od wylania jastrychu.

Knauf radzi:

- W przypadku przygotowywania jastrychu na budowie, wartoskorzystać z wylewek anhydrytowych Knauf FE 25, FE 50 i FE 80,dostępnych jako suche mieszanki w workach 40-kilogramowych. Możnateż zamówić dostawę wylewek w silosie, do wykonania posadzek wcałym domu lub w przypadku dużych powierzchni.

- Podczas prowadzenia prac należy pamiętać, iż najczęściejpopełniane podczas

wykonywania jastrychów błędy, to: nieprawidłowo przygotowanepodłoże, niewłaściwa konsystencja zaprawy (zazwyczaj zbyt rzadka)oraz brak systemowych rozwiązań dylatacji (w przypadku podłógpływających).

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...